อิสยาห์ 12

อิสยาห์ 12
ท่านจะกล่าวในวันนั้นว่า
“ข้าพระองค์จะถวายคำขอบคุณแด่พระเจ้า เพราะถึงแม้ว่า พระองค์จะทรงโกรธข้าพระองค์ ความโกรธนั้นก็หันออกไปแล้ว เพื่อว่าพระองค์จะได้ปลอบใจข้าพระองค์
ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะวางใจและไม่กลัว เพราะว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพระองค์ และพระองค์ได้มาเป็นความรอดพ้นของข้าพระองค์ “

Is12

ท่านจะโพงน้ำขึ้นมาจากบ่อแห่งความรอดด้วยความยินดี และท่านจะกล่าวในวันนั้นว่า
“ขอบพระคุณพระเจ้า เรียกร้องหาพระนามของพระองค์ และประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้ถึงราชกิจของพระองค์ ประกาศก้องว่า พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่อง

“ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันเถิด เพราะว่า พระองค์ทรงทำการที่รุ่งโรจน์ตระการยิ่งนัก ให้โลกนี้ได้รู้ถึงราชกิจของพระองค์กันทั่วถ้วนหน้า
เหล่าผู้ที่อาศัยในศิโยน ให้ท่านตะโกนและร้องเพลงด้วยความยินดี เพราะว่าผู้ที่อยู่ท่ามกลางท่านนั้นยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล”