อิสยาห์ 23-2

อิสยาห์ 23:10-17

ลูกสาวแห่งทารชิชเอ๋ย จงไปให้ทั่วแผ่นดินเหมือนอย่างแม่น้ำไนล์  เพราะตอนนี้ ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ แล้ว
พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์เหนือทะเล  บรรดาอาณาจักรทั้งหลายสั่นคลอนเพราะพระเจ้า

พระเจ้าทรงบัญชาเรื่องคานาอัน คือให้ทำลายป้อมปราการของมัน
และพระองค์ตรัสว่า  “เจ้าจะไม่ได้สนุกสนานต่อไปแล้ว โอธิดาแห่งไซดอน เจ้าผู้ถูกกดขี่ ลุกขึ้นเถอะ จงลุกขึ้นข้ามไปยังไซปรัส ถึงไปที่นั่นแล้ว เจ้าก็ยังจะไม่ได้พัก “

ดูเถิด  ดินแดนของคนเคลเดีย   ตอนนี้เป็นประชากรที่ไม่มีใครสนใจ  อัสซีเรียได้ทำให้มันกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า  พวกเขาก่อหอของเขาขึ้น และทำลายราชวังทั้งหลาย   มันกลายเป็นซากปรักหักพัง

จงคร่ำครวญ  เรือสินค้าแห่งทารชิช  ป้อมปราการของเจ้าถูกทำลายสิ้น

ในวันนั้น ไทระจะถูกลืม 70 ปี  เป็นช่วงการปกครองของกษัตริย์องค์หนึ่ง และเมื่อจบเจ็ดสิบปีนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไทระ ก็เหมือนบทเพลงของหญิงโสเภณีIs23sopaeni

บรรยากาศของไทระ ไซดอน

หยิบพิณขึ้นมา และเดินไปตามถนนในเมือง… หญิงโสเภณีที่ถูกลืม

ให้เจ้าเล่นเพลงหวาน  ร้องเพลงหลายเพลง  เพื่อว่า เขาจะได้จำเจ้าได้

ปลายเจ็ดสิบปี พระเจ้าจะทรงเยี่ยมไทระ  และเมืองนั้นจะกลับไปรับจ้างอีกครั้ง และจะขายตัวให้กับบรรดาอาณาจักรบนผืนพิภพ

แต่สินค้าและค่าจ้างของไทระ จะกลายเป็นของบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า  จะไม่มีการเก็บหรือสะสมไว้   แต่สินค้าของมันจะทำให้มีอาหารและเสื้อผ้าเหลือเฟือสำหรับคนที่อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า

อ่านเรื่องตั้งแต่ต้น  ทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจริง ๆ   ทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ หรือคนของพระเจ้า ต่างได้ทำผิดต่อพระองค์   และพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขา  โดยที่ทรงบอกพวกเขาล่วงหน้า 

แสดงว่า พระเจ้ายังทรงเมตตา  พอพระทัยที่จะเห็นพวกเขากลับใจ   แต่เท่าที่เราอ่านมาก็ไม่มีใครกลับใจ

ในช่วงเวลาของท่านอิสยาห์  เมืองไทระถูกโจมตีจากอัสซีเรีย(ปี 705,679 กคศ.)  บาบิโลน(ปี  585 กคศ. )และในเวลาต่อมาปี 332 กคศ.  อเล็กซานเดอร์มหาราชก็มาตีไทระแตกแบบไม่เหลือ เหมือนกับกวาดเมืองลงไปในทะเล  ไม่มีใครอาศัยในนั้นได้

ที่แปลกในบทความนี้คือ  ตอนท้าย ๆ  …. ที่ว่าไทระเป็นโสเภณีนั้น หมายความว่า ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมา  แต่แล้วพวกเขาก็กลับกันเงินนั้นไว้เพื่อให้กับคนของพระเจ้า  ซึ่ง….ในสมัยโมเสส ห้ามเด็ดขาด  

ดังนั้นความเห็นของหลายท่านคือ   ข้อนี้คำว่า ไทระ มีความหมายเหนือไปจากไทระเอง  แต่หมายถึงคนทั้งโลกที่ไม่รู้จักพระองค์พระเจ้าจะทรงให้พวกเขากลับใจ  ให้คนทั้งโลกที่ได้ทำผิดต่อพระเจ้ามีโอกาสกลับมาหาพระองค์  และทุกวันนี้ ก็มีคนมากมายที่ไม่ใช่อิสราเอล หันกลับมานมัสการองค์พระเจ้าจริง ๆ