อิสยาห์ 26-1

อิสยาห์ 26:1-6

ในวันนั้น  พวกเขาจะร้องเพลงบทนี้ในแผ่นดินยูดาห์

is26-1

เรามีเมืองที่เข้มแข็ง  พระองค์ทรงตั้งให้ความรอดเป็นทั้งกำแพงและเป็นผนัง

เปิดประตูเมืองสิ  เพื่อว่า ประเทศที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความเชื่อจะได้เข้ามา

พระเจ้าทรงทำให้คนที่มีความคิดติดอยู่กับพระองค์ด้วยความวางใจนั้น  ได้มีสันติสุขที่ครบถ้วน

จงวางใจในพระเจ้าตลอดไป  เพราะว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์

เพราะพระองค์ทรงทำให้คนที่อยู่ในเมืองสูงตกต่ำลง

พระองค์ทรงวางไว้ที่ต่ำลงถึงดิน และลงไปถึงฝุ่นดิน

มีเท้าของหลายคนเหยียบย่ำมัน

คือเท้าของคนยากจน และเท้าของคนที่ขัดสน