อิสยาห์ 26-2

 

อิสยาห์ 26:7-12

ทางของคนชอบธรรมนั้นก็ได้ระดับ  พระองค์ทรงทำให้ทางของคนชอบธรรมราบเรียบ

ในหนทางของการพิพากษาของพระองค์นั้น  พวกเรารอคอยพระองค์อยู่

พระนามของพระองค์ และการระลึกถึงพระนามนั้น เป็นความปรารถนาแห่งใจเรา

atitannight
จิตของเราหิวหาพระองค์ในเวลากลางคืน   จิตวิญญาณข้างในก็เฝ้าใฝ่หาพระองค์
เพราะเมื่อการพิพากษาของพระองค์เกิดขึ้นในโลก  ผู้อาศัยในโลกก็เรียนรู้ว่า ความชอบธรรมคืออะไร

เวลาความเมตตาของพระองค์ปรากฏแก่คนชั่วร้าย  พวกเขากลับไม่เรียนรู้ความชอบธรรม

ในแผ่นดินของคนเที่ยงธรรม พวกเขากลับกระทำสิ่งที่คดโกง  และไม่เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า พระหัตถ์ของพระองค์นั้นยกขึ้น  แต่พวกเขาก็ไม่เห็น

ขอให้พวกเขาได้เห็นความร้อนพระทัยที่ทรงมีต่อคนของพระองค์  และให้พวกเขาได้ละอาย

ขอให้เพลิงสำหรับศัตรูของพระองค์  เผาผลาญเขาเสียสิ้น