อิสยาห์ 26-3

อิสยาห์ 26:12-21

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะประทานสันติสุขแก่เรา เพราะจริง ๆ แล้ว พระองค์ทรงเป็นผู้ทำกิจการงานต่าง ๆ ของเรา

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรา  พระอื่นใดนอกเหนือไปจากพระองค์ไม่ได้ครองใจเรา  แต่เราระลึกถึงพระนามของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น

พระเหล่านั้นตายไปแล้ว และจะไม่มีชีวิตอยู่ เป็นเพียงเงา และจะไม่ลุกขึ้นมา พระองค์ทรงส่งความพินาศมาให้พระเหล่านั้น  และทำให้มนุษย์ลืมพวกมันไป

แต่พระองค์ทรงเพิ่มประชาชาติ  พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเพิ่มประชาชาติ พระองค์ทรงได้รับเกียรติสูงสุด และพระองค์ทรงขยายอาณาเขตของแผ่นดิน

ข้าแต่พระเจ้า  เพราะพวกเขาต้องพบกับความทุกข์ยาก  พวกเขาจึงแสวงหาพระองค์ พวกเขากระซิบอธิษฐานยามที่พระองค์ทรงตีสอนเขา

Is26prayer

พวกเราเป็นเหมือนหญิงมีครรภ์ที่ร้องบิดตัวด้วยความเจ็บปวดยามที่กำลังจะคลอด   ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ พระเจ้าข้า
เราตั้งครรภ์  เราบิดตัวด้วยความเจ็บปวด  แต่เราก็ให้กำเนิดลม

เราไม่ได้ช่วยอะไรในโลกนี้  และคนที่อาศัยอยู่ในโลกก็ไม่ได้ล้มลง
คนตายของพระองค์จะมีชีวิต ร่างของเขาจะลุกขึ้นมา คนที่อยู่ในดิน จงลุกขึ้นและร้องเพลงด้วยความยินดี เพราะน้ำค้างของเจ้าเป็นน้ำค้างแห่งแสงสว่าง และโลกจะให้คนตายเป็นขึ้นมา

มา … ประชากรของเรา จงเข้ามาให้ห้องและปิดประตู  ซ่อนตัวเจ้าไว้สักพักจนกว่าความกริ้วจะผ่านพ้นไป

เพราะว่า พระเจ้าเสด็จออกมาจากที่ประทับของพระองค์  เพื่อลงโทษเพราะคนในโลกได้ล่วงละเมิด  แผ่นดินโลกจะเปิดเผยให้เห็นรอยเลือดที่ต้องหลั่งบนพื้นโลก และจะไม่ปิดบังเหล่าผู้ที่ถูกสังหารอีกเลย