อิสยาห์ 33-3

อิสยาห์ 33:17-24
ตาของเจ้าจะเห็นความงามขององค์กษัตริย์ เขาจะเห็นแผ่นดินที่ขยายออกไปไกล ใจของเจ้าจะใคร่ครวญถึงความน่ากลัวในอดีต “เจ้านายคนที่นับอยู่ไหน? คนที่ชั่งน้ำหนักเก็บภาษีอยู่ที่ไหน? เหล่าคนที่ดูแลหอคอยล่ะ อยู่ที่ไหน?”
ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นคนถือดีอีกต่อไป คนพูดกำกวมที่เราไม่อาจเข้าถึง คนพูดตะกุกตะกักที่เราเข้าใจไม่ได้

ดูเถอะ ศิโยน นครที่เราจัดไว้สำหรับการเลี้ยง ตาของเจ้าจะเห็นนครเยรูซาเล็ม คนอาศัยอยู่อย่างไม่เดือดร้อน มีกระโจมที่ไม่ต้องย้ายอีกต่อไป และเสาของมันจะไม่มีใครมาถอนออก จะไม่มีเชือกขาดหลุดอีกเลย
แต่ที่นั่น พระเจ้าผู้ทรงเกียรติจะทรงเป็นองค์ผู้ทรงฤทธิ์เพื่อเรา เป็นสถานที่มีแม่น้ำกว้างและธารน้ำ ไม่มีเรือกรรเชียงผ่านไป และแม้เรือใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้
Is333
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกฎเกณฑ์ต่าง ๆ พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเรา และพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้น
สายโยงเรือของเจ้านั้นหย่อนไป มันไม่อาจดึงเสาให้อยู่ในที่ได้ ไม่สามารถทำให้ใบเรือกางได้ ของที่ริบมาได้อย่างมากมายนั้นจะถูกแบ่ง แม้กระทั่งคนที่เป็นง่อยก็ยังได้รับส่วนแบ่งด้วย
ไม่มีใครที่อาศัยอยู่ในศิโยนจะกล่าวว่า “เราป่วย” ประชาชนที่อาศัยที่นั่นจะได้รับการอภัยบาป