อิสยาห์ 44-5

อิสยาห์ 44:21-28

พระเจ้าทรงไถ่อิสราเอล

จงจำสิ่งเหล่านี้ไว้นะ ทั้งยาโคบและอิสราเอล  เพราะว่าเจ้าเป็นคนรับใช้ของเรา

เราสร้างเจ้ามา เจ้าเป็นคนรับใช้ของเรา โอ อิสราเอล  เราจะไม่ลืมเจ้า
เราได้ลบการประพฤติผิดของเจ้าออกไปเหมือนอย่างเมฆ

เอาบาปของเจ้าออกไปเหมือนอย่างหมอก

จงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ไถ่เจ้า

ฟ้าสวรรค์เอ๋ย  จงร้องเพลง เพราะพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งนี้
ที่ลึกของแผ่นดิน.. 
ภูเขาทั้งหลาย … ป่าไม้ทั้งสิ้น และต้นไม้ทุกต้นในป่านั้น  จงตะโกนเสียงดังออกมาให้เป็นเพลง!  
เพราะพระเจ้าทรงไถ่ยาโคบ และพระเจ้าจะได้รับพระสิริในอิสราเอล

is44Forest

พระผู้ไถ่ของเจ้า ผู้สร้างเจ้าตั้งแต่จากครรภ์มารดา  พระองค์ตรัสว่า

“เราคือพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง  เราผู้เดียวที่ขึงขยายฟ้าสวรรค์ออกไป  และขึงขยายแผ่นดินโลกด้วยตัวของเราเอง

เราทำให้คนทำวิทยาคมต้องอับอาย และทำให้ปราชญ์กลายเป็นคนโง่เขลา

เราย้ำคำของผู้รับใช้ของเรา และทำให้สิ่งที่ผู้สื่อสารของเรากล่าวนั้น เกิดขึ้นจริง

เรากล่าวเกี่ยวกับเยรูซาเล็มว่า … เยรูซาเล็มจะมีคนอยู่

กล่าวถึงแผ่นดินยูดาห์ว่า ..จะถูกสร้างขึ้นมา เราจะทำให้ซากปรักหักพังกลายเป็นเมือง

เราบอกที่ลึกว่า จงแห้ง และน้ำในแม่น้ำก็แห้งเหือดไป

เราแจ้งแก่ไซรัสรับรู้ว่า เขาเป็นคนเลี้ยงแกะของเรา และเขาจะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งหมด

กล่าวแก่เยรูซาเล็มว่า  “เจ้าจะถูกสร้างขึ้นมา”

เรากล่าวแก่วิหารว่า “จะมีการวางรากฐานของเจ้า”