อิสยาห์ 45-2

อิสยาห์ 45:8-13

ฟ้าเอ๋ย  จงให้เมฆเทฝนแห่งความชอบธรรมลงมาเถิด
ผืนดินแห่งโลกก็จงเปิดออก เพื่อว่าทั้งความรอดและความชอบธรรมจะเกิดผล
แผ่นดินจงปล่อยให้ทั้งสองงอกงาม เราผู้เป็นพระเจ้าได้สร้างเหล่านี้ขึ้น

is45fafon

วิบัติแก่คนที่พยายามต่อสู้พระองค์ผู้สร้างเขามา  เป็นเหมือนหม้อดินท่ามกลางเหล่าหม้อดินทั้งหลาย!
ดินเหนียวจะกล่าวกับคนที่ปั้นมันขึ้นมาว่า “ท่านกำลังทำอะไร?” อย่างนั้นหรือ?
หรือมันจะกล่าวว่า “งานปั้นของท่านไม่มีหูจับ”  อย่างนั้นหรือ?

วิบัติแก่คนที่พูดกับบิดาว่า  “ท่านทำให้ใครเกิดใครมานี่?”  หรือพูดกับสตรีว่า “ท่านคลอดอะไรออกมานี่?”

ดังนั้น องค์พระเจ้า  พระเจ้าผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงสร้างเขาตรัสว่า
“จงถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.. เจ้าจะสั่งเราเรื่องลูกหลานและผลงานจากมือของเราหรือ?
เราสร้างแผ่นดินโลก และสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนนั้น

มือของเราขึงฟ้าสวรรค์ และบัญชาเหล่าดวงดาวบริวารทั้งหลายขึ้นมา
เราได้เร้าเขาในทางแห่งความชอบธรรม และจะทำทางทั้งสิ้นให้ราบเรียบ
เขาจะสร้างเมืองของเรา และทำให้เชลยของเราเป็นอิสระ ไม่ใช่เพื่อเงินหรือรางวัล”
พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้

อิสยาห์ 45-2