อิสยาห์ 48-2

อิสยาห์ 48:12-16

พระเจ้าทรงเรียกอิสราเอล
จงฟังเสียงของเรา โอ ยาโคบ  และอิสราเอล คนที่เราเรียกมา

เราเป็นผู้นั้น  เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย
มือของเราวางรากฐานของแผ่นดินโลก
มือขวาของเราขึงฟ้าสวรรค์ออกไป  เมื่อเราเรียกมัน มันก็ออกมาอยู่ด้วยกัน

พระเจ้ากำลังทรงบอกคนอิสราเอลว่า พระองค์จะทรงช่วยพวกเขา โดยผ่านไซรัสมหาราช

เจ้าทุกคน จงเข้ามาประชุมกัน และตั้งใจฟัง! มีใครในพวกเขาที่ได้ประกาศสิ่งเหล่านี้บ้าง?
พระเจ้าทรงรักเขา

ไซรัสเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาเพื่อช่วยให้อิสราเอลหลุดพ้นจากบาบิโลน
ไซรัสเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาเพื่อช่วยให้อิสราเอลหลุดพ้นจากบาบิโลน

และพระองค์จะทรงบอกพระประสงค์เรื่องบาบิโลน

พระกรของพระองค์ต่อต้านคนเคลเดีย
เรา เราเอง ได้พูดแล้ว เออ เราเรียกเขา

เขาผู้นี้ก็คือไซรัสนั่นเอง 

เราได้นำเขามา และเขาก็จะรุ่งเรืองในทางของเขา

จงเข้ามาใกล้เรา และฟัง
ตั้งแต่ต้น เราไม่พูดลับๆ เลย ตั้งแต่มีเวลาขึ้นมา เราก็อยู่ที่นั่นแล้ว