อิสยาห์ 49-1

อิสยาห์ 49:1-4

โอ บรรดาชาติริมฝั่งทะเล  จงฟังเรา จงเอาใจใส่  เหล่าคนที่มาจากที่ไกล

พระเจ้าทรงเรียกให้คนทั้งหลายจากทั่วโลก ฟังพระสุรเสียงของพระองค์   คำในบทนี้ เป็นคำกล่าวล่วงหน้าของพระเมสสิยาห์  ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้ช่วยให้รอดของโลก พระองค์คือพระเยซูคริสต์นั่นเอง
พระเจ้าทรงเรียกข้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  จากร่างของมารดาข้า พระองค์ทรงตั้งชื่อของข้า

พระเจ้าทรงให้พระบุตรของพระองค์มาเกิดในโลกนี้ ในครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารีและหากเราได้อ่านพระธรรมลูกา 1:31 เราจะเห็นว่า ทูตสวรรค์ได้แจ้งชื่อของพระองค์ก่อนที่จะทรงมาเกิดในครรภ์ของมารีย์เสียอีก  ท่านกาเบรียลกล่าวว่า เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย  จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู 
พระองค์ทรงทำให้ปากของข้าเป็นเหมือนดาบคม  ทรงซ่อนข้าไว้ในร่มเงาพระหัตถ์ของพระองค์

 

พระองค์ทรงทำให้ข้าเป็นเหมือนลูกธนูที่ขัดมันคมกริบ ทรงซ่อนข้าไว้ในซองธนูของพระองค์

huatanu

ดูซิ พระเยซูทรงได้รับการลับจนคมจากพระเจ้า  คำตรัสของพระเยซูมีสิทธิอำนาจ และทรงพลังไม่เหมือนใครเลย  และพระเจ้าทรงซ่อนพระเยซูไว้ถึง 30 ปีก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มพระราชกิจที่พระเจ้าทรงใช้พระองค์มา

และตรัสกับข้าว่า “เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา อิสราเอล เราจะได้รับเกียรติเพราะเจ้า”
แต่ข้ากล่าวว่า “ข้าได้ทำงานหนักเหนื่อยโดยไร้ค่า ข้าได้เสียแรงของข้าไปโดยไม่ได้อะไร เท่ากับเสียเปล่า   แต่.. แน่นอนที่ว่า สิทธิของข้าอยู่กับพระเจ้า และค่าตอบแทนของข้า อยู่กับพระเจ้าของข้า

เมื่อพระเยซูสำเร็จงานของพระองค์บนไม้กางเขน  ดูเหมือนไม่ได้อะไร บ้านเมืองของพระองค์ก็ไม่ได้ต้อนรับพระองค์เลย   ทรงเกิดมาเพื่อจะตายอย่างน่าอายต่อหน้าผู้คน บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าของข้า เหตุใดพระองค์ทรงละทิ้งข้าพระองค์เสีย” 

 แต่พระองค์ทรงรู้ว่า  ไม่ว่ามันจะดูเป็นอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทรงทำนั้น เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เพราะพระเจ้าจะประทานมงกุฎให้พระองค์