อิสยาห์ 49-2

อิสยาห์ 49:5-7
และบัดนี้ พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ผู้ทรงสร้างข้าจากครรภ์มารดาเพื่อให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์ เพื่ออิสราเอลจะถูกรวบรวมกลับมาหาพระองค์
เพราะว่า ข้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงมาเป็นกำลังของเรา
พระองค์ตรัสว่า “น้อยเกินไปที่เจ้าจะเป็นแค่ผู้รับใช้ของเราเพียงเพื่อจะรื้อฟื้นเผ่ายาโคบขึ้น และนำคนอิสราเอลที่เหลือกลับมา
เราจะทำให้เจ้าเป็นแสงสว่างสำหรับประชาชาติทั้งหลาย เพื่อความรอดของเรา จะได้ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
ดูซิ พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทั้งคนต่างชาติอย่างเรา ๆ และคนอิสราเอลเองหันกลับมาหาพระองค์

light

พระเจ้า องค์พระผู้ไถ่และองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
ตรัสแก่คนที่ถูกข่มแหง คนที่ประชาชาติทั้งหลายทับถม ทาสติดดินของชนชั้นปกครอง

“กษัตริย์ทั้งหลายจะเห็นและลุกขึ้น เจ้าชาย และคนทั้งหลายจะก้มตัวกราบลงเพราะว่า
องค์พระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริง เพราะองค์ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ซึ่งได้เลือกเจ้า”
จะเห็นว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกผู้นี้ ไม่ใช่อิสยาห์ ไม่ใช่ไซรัสมหาราช
ไม่ใช่คนอิสราเอลด้วยกันเอง แต่คือองค์พระเยซูคริสต์

พระเยซูองค์นี้ จะถูกทับถม ดูหมิ่น และพระองค์จะทรงได้รับพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง…