อิสยาห์ 49-3

อิสยาห์ 49:8-13

การคืนกลับมาของอิสราเอล

ดังนั้น พระเจ้าตรัสด้วยว่า “ในเวลาที่เราพอใจ เราตอบเจ้า ในเวลาแห่งความรอด เราได้ช่วยเจ้า

เราจะรักษาเจ้า และมอบเจ้าให้เป็นพันธสัญญาแก่คนทั้งหลาย เพื่อสถาปนาแผ่นดิน เพื่อที่จะแบ่งสันปันส่วนแผ่นดินที่ร้างเปล่า

เรากล่าวกับนักโทษว่า “จงออกมา”  กล่าวกับคนที่อยู่ในความมืดว่า “ออกมาให้เห็นได้แล้ว”

ethiopiansprisoners
พวกเขาจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดทาง  ทุ่งหญ้าของเขาจะอยู่บนที่สูง

เขาจะไม่หิวหรือกระหาย  แดดอันร้อนระอุไม่สามารถทำอะไรเขาได้

เพราะพระองค์ผู้มีพระทัยสงสารจะเป็นผู้นำพาพวกเขาไป

พระองค์จะทรงนำเขาไปตามทางที่มีสายน้ำอยู่

และเราจะทำให้ภูเขานั้นกลายเป็นถนน  หนทางทั้งหลายจะถูกยกขึ้น
ดูเถิด เหล่านี้จะมาจากที่ไกล  และดูเถิด จากทางเหนือและตะวันตก และนี่จะมาจากแผ่นดินสเวเน

โอ้ ฟ้าสวรรค์ จงร้องเพลงด้วยความยินดี  และแผ่นดินโลก   จงชื่นบานหรรษาเถิด    ภูเขาเอ๋ย จงร้องเพลงออกมา

เพราะว่า พระเจ้าทรงปลอบใจคนของพระองค์ และจะทรงเมตตาคนที่ถูกข่มเหงน้ำใจ