อิสยาห์ 50-2

อิสยาห์ 50:5-7

พระเจ้าได้ประทานลิ้นให้ข้า ดั่งลิ้นของคนที่พระองค์ทรงสอน
เพื่อข้าจะรู้วิธีที่จะใช้คำหนุนใจคนที่กำลังอ่อนแรง
ทุก ๆ เช้า พระองค์ทรงปลุก  พระองค์ทรงปลุกหูของข้า
เพื่อให้ฟังอย่างคนที่พระองค์ทรงสอน

องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระเจ้าทรงเปิดหูของข้า

และข้าก็ไม่ดื้อดึงต่อพระองค์  ข้าไม่หันกลับ

ข้าหันหลังให้กับคนที่ตีข้า  และหันแก้มให้กับคนที่ดึงหนวดเคราของข้า

ข้าไม่หลบหน้าจากความละอาย และการถูกคนถ่มน้ำลายรดใส่

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท
ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท

หลัง  แก้ม  หน้า  ทุกอย่างที่อิสยาห์กล่าวไว้นั้น พระเยซูทรงเผชิญจากความโหดร้ายทั้งหมด   แต่ถึงกระนั้น พระองค์ก็ไม่ทรงหลบเลี่ยงสิ่งร้าย ๆ นี้ พระองค์ทรงเพียบพร้อมได้ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่มีบกพร่อง    จะพบ จะเจออะไร พระองค์ทรงยอมเพื่อให้สำเร็จตามพระทัยพระบิดา

แต่พระเจ้าทรงช่วยข้า ดังนั้น ข้าจึงไม่ต้องละอาย
ข้าตั้งหน้าของข้าราวกับหินเหล็กไฟ       และข้ารู้ว่า ข้าจะไม่ต้องอับอาย

พระเยซูไม่ยอมที่จะหันเหไป  แต่ทรงตั้งพระพักตร์อย่างหินเหล็กไฟ  ตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเผชิญกับไม้กางเขน