อิสยาห์ 50-3

อิสยาห์ 50:8-11
พระคัมภีร์ตอนนี้ ท่านอิสยาห์พูดหลายร้อยปีก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้นจริงกับพระเยซู

พระองค์ผู้ทรงแก้ต่างให้ข้าทรงอยู่ใกล้ ๆ  แล้วใครล่ะ จะมาต่อสู้กับข้า? ให้เรายืนขึ้นมาด้วยกัน

ใครล่ะ เป็นศัตรูของข้า? ให้เขาเข้ามาใกล้ข้าซิ

ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าทรงช่วยข้า และใครจะมาบอกว่าข้าเป็นคนผิด?
ดูเถิด เขาทั้งหมดนั้นก็จะเก่าไปเหมือนเสื้อผ้า  ตัวมอดจะกัดกินเขาจนหมด

พยานปรักปรำพระเยซูในศาล
พยานปรักปรำพระเยซูในศาล

ใครในท่ามกลางพวกเจ้าที่เกรงกลัวพระเจ้า และเชื่อฟังเสียงของผู้รับใช้ของพระองค์?
ให้คนที่เดินในความมืด และไม่มีแสงสว่าง วางใจในพระนามของพระเจ้า และวางใจในพระเจ้าของเขา

ดูเถิด เจ้าคนที่จุดไฟขึ้นมา  คนที่พยายามจุดคบไฟของตนเอง !
และเดินไปด้วยแสงของตนเอง  เดินไปด้วยคบไฟที่จุดขึ้นมาเอง!

สิ่งที่เจ้าจะได้จากมือของเราก็คือ เจ้าจะต้องนอนลงไปอย่างทรมาน