อิสยาห์ 55-1

อิสยาห์ 55:1-5
มาซิ ทุกคนที่กระหาย มาที่น้ำ และคนที่ไม่มีเงิน มาซื้อและกินเสีย
มาซื้อน้ำองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงิน ไม่มีราคาที่ต้องจ่าย
เราจะต้องฟังเสียงของพระเจ้า เชิญชวนให้มารับความรอดจากพระองค์ โดยไม่ต้องเสียค่า ทำไม?
หาคำตอบได้ง่าย ๆ อย่างหนึ่งคือ เพราะไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปซื้อได้ ไม่ว่าเราจะรวยแค่ไหน เก่งแค่ไหน ดีแค่ไหน ก็ซื้อสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้เปล่า ๆ ไม่ได้
พระเจ้าทรงสงสารเรา
พระองค์ทรงรู้ว่า มนุษย์เราที่เป็นคนบาป ไม่อาจได้รับชีวิตจากพระองค์ได้ ถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นผู้ยื่นให้เอง

image

เหตุใดเจ้าจึงใช้เงินไปซื้อสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร?
และลงแรงในสิ่งที่ไม่ทำให้พึงพอใจ
จงฟังเราดี ๆ และกินสิ่งที่ดี ชื่นชมกับอาหารอันโอชะ

เอียงหูมา ฟังเรา และมาหาเรา
ตั้งใจฟังเพื่อว่าวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต
และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า

เคยมีพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับอับราฮัม โมเสส ดาวิด แต่ครั้งนี้พันธสัญญาคือความรอดที่พระเยซูจะทรงเป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับเรา

ความรักอันมั่นคงถาวรของเราที่มีต่อดาวิด

ดูเถิด เราทำให้เขาเป็นพยานต่อประชาชน
เป็นผู้นำ ผู้บัญชาการประชาชน
ดูเถิด เราจะเรียกชาติที่เจ้าไม่รู้จัก
และชาติที่ไม่รู้จักจะวิ่งมาหาเจ้า

เพราะพระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให้เกียรติเจ้า
คนทั้งหลายในโลกจะวิ่งมาหา…เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดึงดูดเขามา พระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล!