อิสยาห์ 56-2 บ้านแห่งการอธิษฐาน

อิสยาห์ 56:6-8

เหล่าคนต่างชาติที่เข้ามาหา และติดตามพระเจ้า  ทั้งเข้ามาปรนนิบัติพระองค์ รักพระนามของพระองค์ มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ทุกคนที่รักษาวันสะบาโตและไม่ดูหมิ่นวันนั้น และยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา
เราจะนำเขาเหล่านี้มายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและทำให้พวกเขาได้มีความยินดีในบ้านแห่งการอธิษฐานของเรา

เราจะรับเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายบูชาของพวกเขาบนแท่นของเรา

WorshipGod 11

เพราะว่า คนทั้งหลายจะเรียกบ้านของเราว่า เป็นบ้านแห่งการอธิษฐานสำหรับประชาชนทั้งหมด
พระเจ้า องค์พระเจ้าผู้ทรงรวบรวมเหล่าคนอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปประกาศว่า
เราจะรวบรวมคนอื่น ๆ เข้ามาไว้กับเขา  นอกเหนือไปจากคนที่รวบรวมเข้ามาแล้ว