อิสยาห์ 6-1

อิสยาห์ 6:1-7

ในปีที่ราชาอุสซียาห์สิ้นพระชนม์นั้นเอง  ข้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับบนบัลลังก์

สูงส่ง  เทิดทูน… และชายฉลองพระองค์นั้น อยู่เต็มพระวิหาร
เหนือพระองค์ขึ้นไป มีเหล่าเสราฟิมยืนอยู่  แต่ละตนมีปีก 6 ปีก  ได้ใช้ปีก 2 ข้างคลุมหน้า อีก 2   ข้างคลุมเท้า และปีกอีก 2 ข้างใช้บิน
เสราฟิมร้องต่อกันและกันว่า


Seraph cleansing Isaiah's Sins

Isaiah Visited By A Seraph by Giovanni Battista Tiepolo (AD 1726)

 

“พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงวิสุทธิ์  วิสุทธิ์  วิสุทธิ์   โลกทั้งใบเต็มด้วยพระสิริของพระองค์”

และเวลานั้น รากฐานของธรณีประตูก็สั่นสะเทือน เมื่อยินเสียงของผู้ที่ร้องออกมา   พระนิเวศนั้นเต็มไปด้วยควัน
และข้ากล่าวว่า “วิบัติแก่ตัวข้า!… เพราะว่า ข้าเป็นคนปากสกปรก   ข้าอาศัยอยู่ท่ามกลางประชากรที่ปากสกปรก  เพราะข้าได้เห็นองค์พระราชา พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ!”
แล้วหนึ่งในหมู่เสราฟิมได้บินมาตรงมายังข้าพเจ้า  ในมือของเขานั้น มีถ่านไฟกำลังลุกอยู่  เขาใช้คีมคีบถ่านนั้นมาจากแท่นบูชา  แล้วเขาได้แตะปากของข้าพเจ้า  กล่าวว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ได้สัมผัสปากของเจ้าแล้ว  ความผิดของเจ้ารับการอภัย  บาปของเจ้าได้รับการลบมลทินแล้ว”