อิสยาห์ 61-3 สิ่งที่งอกขึ้นมา

อิสยาห์ 61:8-11

เพราะเรา  องค์พระเจ้าผู้ทรงรักความยุติธรรม   เราเกลียดชังการขโมยและความผิด
เราจะแก้แค้นอย่างแน่นอน และเราจะทำสัญญานิรันดร์กับเขา
ลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติ
และเขาเหล่านั้นจะมีชื่อเสียงท่ามกลางคนทั้งหลาย
คนที่เห็นเขาก็จะยอมรับเขา ว่า เขาเป็นลูกหลานที่พระเจ้าทรงอวยพระพร

เราจะยินดีในพระเจ้าเป็นอย่างมา  วิญญาณของเราจะชื่นชมในพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อแห่งความรอดให้แก่เรา
พระองค์ทรงคลุมข้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม
เหมือนกับเจ้าบ่าวที่สวมชุดอันเหมาะสม เหมือนกับปุโรหิตที่มีมาลัยสวมศีรษะ
เหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวเธอเองด้วยอัญมณีที่งดงาม

Sprouts

เปรียบเหมือนที่โลกได้ให้เกิดต้นงอกออกมา

เปรียบเหมือนกับสวนที่ทำให้สิ่งที่หว่านลงไปงอกขึ้นมา

พระเจ้าจะทรงให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญงอกขึ้นต่อหน้าบรรดาประชาชาติอย่างนั้น