อิสยาห์ 62-1 มงกุฎในพระหัตถ์

อิสยาห์ 62:1-5
เพื่อเห็นแก่ศิโยน ข้าจะไม่นิ่งเฉย เพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็ม ข้าจะไม่พัก
จนกว่าความชอบธรรมของเธอจะออกไปอย่างกระจ่างแจ้ง
จนกว่าความรอดของเธอจะเป็นดั่งตะเกียงที่ลุกไหม้อยู่
พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะให้เยรูซาเล็มเป็นแสงสว่างของบรรดาประชาชาติ”

บรรดาคนต่างชาติทั้งหลายจะเห็นความชอบธรรมของเจ้า
และราชาทั้งหลายจะเห็นศักดิ์ศรีของเจ้า
เจ้าจะถูกเรียกด้วยชื่อใหม่
ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
ชื่อใหม่ของอิสราเอลมีเพราะว่า เยรูซาเล็มจะอยู่ในสภาพใหม่

เจ้าจะเป็นมงกุฎงามตระการในพระหัตถ์ของพระเจ้า
เป็นมงกุฎของราชาในพระหัตถ์ของพระเจ้า

คิดถึงมงกุฎที่มีความหมายต่อเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร
คิดถึงมงกุฎที่มีความหมายต่อเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร

เขาจะไม่เรียกเจ้าว่า “ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง”
และเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าว่า “ที่รกร้าง”
แต่เจ้าจะถูกเรียกว่า “ความยินดีในเธอ”
และแผ่นดินของเจ้าก็จะเรียกว่า “สมรส”
เพราะว่าพระเจ้าทรงยินดีใจเจ้า
และแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน
เขาจะกลับคืนมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้ง

เพราะว่าชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงสาวพรหมจารีอย่างไร
ลูกชายของเจ้าจะแต่งงานกับเจ้าอย่างนั้น
เจ้าบ่าวยินดีในเจ้าสาวอย่างไร
พระเจ้าก็ทรงยินดีในเจ้าอย่างนั้น