อิสยาห์ 63-3 ทำไมพระเจ้าทรงทิ้งเรา?

อิสยาห์ 63:15-19

อธิษฐานขอพระเมตตา
ขอพระเจ้าทรงมองลงมาจากสวรรค์จากที่ประทับอันงดงามของพระองค์  และโปรดดูเรา
ความกระตือรือร้นและฤทธานุภาพมหันต์ของพระองค์อยู่ที่ไหน?
พระองค์เจ้าข้า ดูเหมือนว่า น้ำพระทัยและความสงสารของพระองค์หายไปจากข้าพเจ้า

แม้อิสยาห์จะรู้ว่า พระเจ้าทรงเมตตา  แต่เขาไม่เห็นอะไรในคนอิสราเอลที่ทำให้เห็นถึงพระเมตตานั้น 

ที่ค่ายเอาชวิทซ์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง คนยิวจะรู้สึกเหมือนกับพระคำตอนนี้มากที่สุด ว่าไหม?
ที่ค่ายเอาชวิทซ์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง คนยิวจะรู้สึกเหมือนกับพระคำตอนนี้มากที่สุด ว่าไหม?

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา แม้อับราฮัมไม่รู้จักเรา และอิสราเอลไม่ยอมรับเรา
แต่พระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา  พระนามของพระองค์คือพระผู้ไถ่

อิสยาห์อธิษฐานบอกพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นพระบิดา  บิดาก็ต้องสงสารเห็นใจลูกมิใช่หรือ   เขาทูลต่อพระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงช่วยอิสราเอล

ข้าแต่พระเจ้า เหตุใดพระองค์จึงทรงทำให้เราหลงเจิ่นไปจากทางของพระองค์
และทำให้ใจของเราแข็งจนเราไม่เกรงกลัวพระองค์
ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์
บรรดาชนเผ่าอันเป็นมรดกของพระองค์เหล่าคนผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ครอบครองชั่วขณะหนึ่ง
และศัตรูของเราได้เหยียบย่ำพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

เราแปลกใจว่า เหตุใดอิสยาห์ถึงพูดราวกับว่า พระเจ้าทรงเป็นต้นเหตุของบาปทั้งปวง  เขาตัดพ้อพระเจ้าหรือเปล่า  เขาได้ทูลขอให้พระองค์กลับมาช่วยเพื่อเห็นแก่เขา  …. แทนที่คนของพระองค์จะครอบครองพระวิหาร  แต่ศัตรูกลับเหยียบย่ำพระวิหารของพระองค์เป็นเวลานาน

เราทั้งหลายเป็นอย่างคนที่พระองค์ไม่เคยครอบครอง เป็นเหมือนคนที่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกด้วยพระนามของพระองค์!

 อิสยาห์กำลังทูลขอพระเจ้าทรงช่วย  ช่วยให้คนอิสราเอลได้กลับมาเป็นคนขอพระองค์ อย่าให้เป็นเหมือนคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระองค์