อิสยาห์ 64-2 คำอ้อนวอนของอิสยาห์

อิสยาห์ 64:7-12

แต่บัดนี้  ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา
เราเป็นเพียงดิน  พระองค์ทรงเป็นช่างปั้น  เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ขอพระองค์อย่าทรงโกรธเกรี้ยวกับเราเลย พระเจ้าข้า
ขออย่าทรงจำบาปของเราตลอดไป
ขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรดู  เราทั้งหลายเป็นคนของพระองค์

Dinnเรายอมให้พระองค์ปั้นเราไหม?

นครบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นที่ร้างเปล่ากันดาร
ศิโยนกลายเป็นถิ่นร้าง  เยรูซาเลมถูกคนละทิ้งไป
บ้านที่บริสุทธิ์สวยงามของเรา
บ้านที่พ่อของเราอาศัยและสรรเสริญพระองค์ก็ถูกไฟเผาไหม้เสียสิ้น
และสถานที่ดี ๆ ของเรากลายเป็นซากปรักหักพัง
พระองค์จะทรงเมินพระองค์จากสิ่งเหล่านี้หรือ พระเจ้าข้า?
พระองค์จะทรงเงียบเฉยและทรงทำให้เราทุกข์ยากแสนสาหัสอย่างนั้นหรือ?

สภาพของอิสราเอลนั้นเลวร้ายมาก  นครที่เคยมีคนมากมายกลับกลายเป็นที่ร้างเปล่า
น่าอาย น่ากลัว น่าสยองยิ่งนัก  ศัตรูได้มาทำลายเมืองและปล้นทั้งทรัพย์สมบัติและผู้คนไป…
อิสยาห์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ถึงแม้พระองค์จะไม่ทรงมองพวกเขาเลยก็ตาม