อิสยาห์ 65-2 ความแตกต่างคนสองแบบ

อิสยาห์65:8 -13

พระเจ้าตรัสว่า “ก็เหมือนกับที่ยังมีน้ำองุ่นเหลืออยู่ในพวงองุ่น  และเขากล่าวว่า ..อย่าทำลายมันเลย เพราะยังมีพระพรอยู่ในนั้นบ้าง” ดังนั้น เราก็จะทำเพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของเรา และจะไม่ทำลายมันหมด
เราจะนำลูกหลานของยาโคบและของยูดาออกมา พวกเขาจะได้ครอบครองภูเขาของเรา คนที่เราเลือกจะได้ครอบครองแผ่นดินเหล่านั้น  และผู้รับใช้ของเราก็จะอาศัยที่นั่น

ชาโรนจะเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงฝูงแกะ และหุบเขาแห่งอาโคร์ก็จะเป็นที่พักของพวกมัน  สำหรับประชากรที่แสวงหาเรา

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงทำลายคนชั่วร้าย แต่ยังมีคนของพระองค์ที่ซื่อสัตย์  … พระองค์จะไม่ทรงทำลายเขา   ประชาชาติอิสราเอลทั้งหมด เป็นเหมือนผู้รับใช้ของพระองค์ก็จริง  แต่ไม่ใช่ทุกคนทีเป็นผู้รับใช้    คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แท้จริง คือคนที่เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์  และเชื่อฟังพันธสัญญานั้น  

เขาเหล่านี้จะได้อยู่ในแผ่นดินอันเป็นที่ปรารถนาautumn

 

แต่เจ้าผู้ละทิ้งพระเจ้า ผู้ลืมภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา  ผู้ที่กางโต๊ะให้กับการดูดวง  และเติมเหล้าองุ่นผสมเพื่อสังเวยให้กับเจ้าแห่งเคราะห์กรรมเหล่านั้น

คมดาบคืออนาคตของเจ้า  และเจ้าทั้งหมดจะถูกล้างสังหาร เพราะว่า เมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราตรัสเจ้าไม่ฟัง  แต่กลับทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และเลือกสิ่งที่เราไม่พอใจ”

ดังนั้น พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะอิ่ม แต่เจ้าจะหิวโหย  ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย  ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะยินดี แต่เจ้าจะต้องอับอาย

ดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานจากใจ แต่เจ้าจะร้องออกมาจากใจที่เจ็บปวดรวดร้าว จะคร่ำครวญ จิตวิญญาณแตกสลาย

เจ้าจะทิ้งชื่อไว้เพื่อให้เขาสาปแช่ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสังหารเจ้า แต่สำหรับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์  พระองค์จะทรงเรียกเขาด้วยชื่ออื่น    เพื่อว่าคนที่ขอพรในแผ่นดินนั้น จะขอพรจากพระเจ้าแห่งความจริง

คนที่ให้คำปฏิญาณในแผ่นดิน ก็จะให้คำปฏิญาณโดยพระเจ้าแห่งความจริง  เพราะความทุกข์ยากเก่าก่อนจะถูกลืม และถูกซ่อนจากสายตาของเรา”

พระเจ้าทรงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ติดตามพระองค์กับคนที่ไปตามทางของตัวเองอย่างชัดเจน!