ฮาบากุก 3-3

ฮาบากุก 3:17-19

ฮาบากุกยินดีในพระเจ้า?  เขารู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไร ในเมื่อความแห้งแล้ง กันดารอยู่รอบด้าน

ราวกับว่า เขากำลังเตรียมใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

เขายอมรับแล้วว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งในโลกนี้  ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

แม้ต้นมะเดื่อจะไม่ผลิดอก

แม้ไม่มีลูกองุ่นงอกขึ้นมา

มะกอกไม่ออกลูก

และทุ่งนาไม่มีอาหาร

แม้ฝูงแกะจะไม่เหลือในคอก

ในโรงวัวไม่เหลืออะไร

แต่กระนั้น ข้าพเจ้าจะยินดีในพระเจ้า

ข้าพเจ้าจะยินดีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

พระเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงทำให้ขาของข้าพเจ้าเป็นเหมือนขากวาง

พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินย่างไปในที่สูง

 

 

สำหรับผู้อำนวยเพลง  ด้วยเครื่องสาย