เคยได้ยินมาแล้ว

12 เมษายน 2021

ท่านที่รัก ข้าไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่
ถึงท่าน แต่นี่เป็นบัญญัติเก่า
ที่ท่านมีมาตั้งแต่แรก
บัญญัติเก่านี้ เป็นคำที่ท่าน
ได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:7