เชื่อคนอื่นง่าย

10 กันยายน 2021

ข้าประหลาดใจที่ท่านละทิ้ง
พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระคุณของพระคริสต์
อย่างรวดเร็ว และหันไปหาข่าวประเสริฐ
แบบอื่น ความจริงนั้นไม่มีข่าวประเสริฐ
อื่นใดแต่มีบางคนต้องการทั้งก่อกวนใจ
ท่าน และบิดเบือนข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:6-7