เนหะมีย์ 1-3 คำทูลขอพระเมตตา

เนหะมีย์ 1:8-11

ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระบัญชาที่มีต่อโมเสส

moses
ตรัสว่า
หากเจ้าไม่ซื่อสัตย์ เราจะทำให้เจ้ากระจัดกระจายไปตามชนชาติต่าง ๆ

แต่หากเจ้ากลับมาหาเรา รักษาบัญญัติของเรา และทำตาม
แม้ว่าคนบางคนถูกเหวี่ยงไปจนสุดขอบฟ้า
เราก็ยังจะรวบรวมพวกเขากลับมายังที่ซึ่งเราได้เลือกไว้ เพื่อให้นามของเราประทับที่นั่น
พวกเขาเป็นผู้รับใช้ เป็นประชากรของพระองค์ที่ได้ทรงไถ่พวกเขาด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่
ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเอียงพระกรรณฟังคำทูลวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์
ขอฟังคำทูลของผู้รับใช้ที่ยินดีจะยำเกรงพระนามของพระองค์

ขอพระองค์ประทานความสำเร็จให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้
ขอทรงเมตตาให้เขาต่อหน้ามนุษย์ด้วยพระเจ้าข้า”

ในเวลานั้น ข้าทำหน้าที่เป็นผู้เชิญถ้วยเสวยของพระราชา