เนหะมีย์ 2-2 พระราชาทรงอนุญาต

เนหะมีย์ 2:6-8

ขณะนั้น พระราชินีประทับข้าง ๆ พระราชา
และพระราชาตรัสกับข้าว่า
“เจ้าจะไปนานเท่าไร ?  จะกลับมาเมื่อไร?”

เมื่อข้าทูลวันเวลาที่กำหนด พระราชาก็ทรงพอพระทัยที่จะส่งข้าไป
เมื่อข้าทูลพระองค์ว่า
“หากเป็นที่พอพระทัยพระราชา
ขอทรงโปรดให้ข้าพระบาทนำพระราชสาส์นของพระองค์
ไปยังผู้ว่าในแคว้นแม่น้ำฟากโน้น
เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยอมให้ข้าพระบาทเดินทางผ่านไปจนกว่าจะถึงยูดาห์

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1255

และพระราชสาส์นไปถึงอาสาฟ ซึ่งเป็นผู้ดูแลป่าไม้ของพระราชา
เพื่อว่าเขาจะได้มอบไม้ให้แก่ข้าพระบาทเพื่อสร้างเป็นคานสำหรับประตูป้อมของพระวิหาร
และกำแพงเมือง  และเพื่อสร้างบ้านที่ข้าพระบาทจะอาศัยอยู่”
และพระราชาทรงอนุญาตตามที่ข้าทูลขอ
เพราะว่า พระหัตถ์ดีเลิศของพระเจ้าทรงอยู่กับข้า