เนหะมีย์ 3-1 ผู้ช่วยซ่อมแซม

เนหะมีย์  3:1-5

มหาปุโรหิตเอลียาชีบและพี่น้องปุโรหิตทั้งหลายได้พร้อมใจกัน
ซ่อมสร้างประตูแกะขึ้นมา
พวกเขาได้ชำระให้บริสุทธิ์จากนั้นก็ตั้งบานประตูขึ้น
พวกเขาได้ทำพิธีชำระให้บริสุทธิ์ยาวไปจนถึงหอคอยหนึ่งร้อย
และยังทำต่อไปจนถึงหอคอยฮานันเอล

ชาวเมืองเยรีโคได้สร้างส่วนที่ถัดต่อไปจากนั้น
และศักเกอร์ลูกชายของอิมรีก็ได้สร้างส่วนถัดไป
Nehemiah_rebuild_wall_C-315
บรรดาลูกชายของหัสเสนาอาห์ สร้างประตูปลา
พวกเขาวางคานและตั้งบานประตูขึ้น
ทั้งติดกลอน และไม้ขัดบานประตู

ถัดจากเขาเป็นเมเรโมท ลูกชายอุรียาห์ ลูกชายฮักโขส เป็นคนซ่อมแซม
ถัดจากนั้น คือเมชูลลัมลูกชายเบเรคิยาห์ซึ่งเป็นลูกชายของเมเชซาเบล เป็นคนซ่อมแซม
ถัดไปจากเขาคือ ศาโดก ลูกชายของบาอานา เป็นคนดูแลซ่อมแซม
ถัดจากนั้น คือชาวเทโคอาได้เข้ามาช่วยซ่อมแซม
แต่พวกที่เป็นคนใหญ่โตในหมู่พวกเขา ไม่ยอมที่จะมารับใช้พระเจ้าร่วมกัน