เนหะมีย์ 9- 7 ลายลักษณ์อักษร

เนหะมีย์ 9:32- 38

“บัดนี้ องค์พระเจ้าของพวกเรา พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงฤทธิ์ และน่ายำเกรง พระองค์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง

ขออย่าให้ความยากลำบากที่มายังเรา มายังราชา เจ้านาย ปุโรหิต
ผู้กล่าวคำของพระเจ้า และประชากรของพระองค์
ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของราชาอัสซีเรียจนวันนี้ เป็นสิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรพระองค์

พระองค์ทรงชอบธรรมในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรา

images-2

เพราะพระองค์ทรงทำกับเราอย่างซื่อตรง แต่เราเองได้ประพฤติตัวชั่วร้าย
ราชาของเรา ทั้งเจ้านาย ปุโรหิต และบรรพบุรุษของเราไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
หรือใส่ใจในพระบัญชาและการเตือนสอนของพระองค์

แม้ในอาณาจักรของพวกเขา ท่ามกลางความดีที่พระองค์ประทานแก่เขา
ในแผ่นดินกว้างใหญ่อุดมที่พระองค์วางไว้ข้างหน้าพวกเขา
พวกเขาก็ยังไม่รับใช้พระองค์  ไม่ยอมหันกลับจากทางที่ชั่วร้าย

ดูเถิด  เราเป็นทาสในวันนี้ ในแผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของเราเพื่อจะชื่นชมกับผลไม้ และสิ่งดี ๆ ที่ตามมา  ดูเถิด เราเป็นทาส

และของดี ๆ กลับกลายไปเป็นของกษัตริย์ที่พระองค์ทรงวางไว้เบื้องหน้าเรา เพราะบาปของเรา

พวกเขาปกครองร่างกายเรา ปกครองฝูงสัตว์ของเราตามใจของเขา  และเราก็ตกอยู่ในความทุกข์ใจใหญ่หลวง

เป็นเพราะทั้งหมดนี้ เราจึงได้เขียนพันธสัญญาลงไป บนเอกสารมีตราปะทับ ในนามของเจ้านาย เลวี และปุโรหิตของเรา