เนหะมีย์ 9-6 เมตตาแล้วเมตตาอีก

เนหะมีย์ 9:26-31

ถึงกระนั้น พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังและดื้อดึงต่อพระเจ้า
พวกเขาโยนธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ข้างหลัง
และฆ่าผู้กล่าวคำของพระองค์ที่ได้ไปเตือนพวกเขาให้กลับมาหาพระองค์ และพวกเขาก็ได้หมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้กับมือของศัตรู ที่ได้ทำให้เขาต้องลำบาก
ในเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนั้น เขาก็ได้ร้องหาพระองค์

Figures_The_Israelites_Gather_Manna_in_the_Wilderness Figures_The_Israelites_Gather_Manna_in_the_Wilderness

พระองค์ทรงได้ยินจากสวรรค์ และด้วยพระเมตตา พระองค์ได้ประทานผู้ช่วยให้เขาพ้นจากศัตรู

แต่หลังจากที่เขาได้รับความสงบสุข เขาก็ทำผิดต่อพระองค์อีก  และพระองค์ทรงละเขาให้ตกอยู่ในมือของศัตรู
เพื่อศัตรูเหล่านั้นจะได้ครอบครองเขา
แต่เมื่อเขาหันมาร้องทูลพระองค์  พระองค์ก็ทรงฟังจากสวรรค์
และพระองค์ได้ทรงช่วยกู้เขา ครั้งแล้วครั้งเล่าตามพระเมตตาของพระองค์

 

พระองค์ทรงเตือนให้เขาหันมาใส่ใจพระบัญญัติของพระองค์
แต่พวกเขาก็ถือดี ไม่ยอมเชื่อฟังบัญชาของพระองค์ แต่ได้ทำบาปต่อกฎเกณฑ์ของพระองค์

ทั้ง ๆ ที่หากใครเชื่อฟังกฎเกณฑ์เหล่านั้น เขาก็จะมีชีวิตอยู่

พวกเขาหันหลังและทำคอแข็ง ไม่ยอมเชื่อฟัง

หลายปีที่พระองค์ทรงอดทนต่อพวกเขา และทรงเตือนเขาผ่านผู้กล่าวคำของพระองค์  แต่พวกเขาก็ไม่ฟัง
ดังนั้น พระองค์จึงมอบเขาไว้ในมือของคนในแผ่นดิน
ถึงกระนั้น ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์
พระองค์ก็ไม่ได้ทำลายเขาจนสิ้น ไม่ทรงทิ้งพวกเขา

เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณ และเมตตายิ่งนัก