เป็นหนึ่งเดียว

28 เมษายน 2021

ทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตร
ก็ไม่มีพระบิดา
คนที่ยอมรับพระบุตร
ก็มีพระบิดาด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:23