เป็นเหมือนพ่อ

15 มิถุนายน 20201THESSA-2-10-11-

ท่านเป็นพยานของเรา และพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่า เราได้ปฏิบัติต่อท่านผู้มีความเชื่ออย่างทุ่มเท ชอบธรรม และไร้ตำหนิอย่างไร ท่านก็รู้ว่า เราปฏิบัติต่อท่านเหมือนอย่างพ่อปฏิบัติกับลูก ๆ ของเขา ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:10-11

ข้อก่อน ท่านบอกว่า รักพี่น้องชาวเธสะโลนิกา เหมือนแม่ที่เลี้ยงลูก พร้อมที่จะให้ชีวิตแก่พี่น้อง ข้อนี้ท่านปฏิบัติต่อเขาเหมือนพ่อที่ทำกับลูก ๆ พ่อเป็นผู้ต้องเตรียมลูกให้พร้อมที่จะเผชิญชีวิต ให้เติบโต ในพระคัมภีร์เดิมก็ได้ใช้ลักษณะของทั้ง พ่อ และแม่ อธิบายว่า พระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้น (สดุดี 103:13, อิสยาห์ 66:13) คนที่เป็นพยานเรื่องนี้ ไม่ใช่ใครอื่น คือพี่น้องใน คริสตจักรเธสะโลนิกา และองค์พระเจ้า สำหรับเรา คนเห็นชีวิตเรา เขาเป็นพยานอย่างไร?