เพลงคร่ำครวญ 4-3 ถูกทิ้งไปเสียแล้ว

เพลงคร่ำครวญ 4:12-16

ลาเมด พยัญชนะตัวที่ 12

เหล่ากษัตริย์ในโลกไม่เชื่อ ทั้งคนที่อยู่ในโลกก็ไม่เชื่อว่า

จะมีศัตรู หรือปฏิปักษ์คนใดสามารถเข้าไปในเยรูซาเล็ม

 เมม พยัญชนะตัวที่ 13
นี่เป็นเพราะบาปของบรรดาผู้กล่าวคำและเป็นความผิดของเหล่าปุโรหิต

พวกเขาได้ทำให้เลือดของผู้มีความชอบธรรมต้องหลั่งออกมา

 นูน พยัญชนะตัวที่ 14

พวกเขาตาบอด เดินสเปะสปะ ไปตามถนน
เป็นมลทินเพราะเลือด
ไม่มีใครสามารถแตะต้องเสื้อผ้าของเขาได้เลย

 

สาเมค พยัญชนะตัวที่  15

“ออกไป เจ้าตัวสกปรก!”  ประชาชนร้องใส่พวกเขา
“ออกไป  ออกไป! อย่าแตะต้องพวกเขา”
พวกเขาจึงกลายเป็นคนที่ต้องหนีกระเซอะกระเซิงไป
ประชาชนกล่าวกันท่ามกลางประชาชาติว่า
“พวกเขาอยู่กับเราที่นี่ไม่ได้แล้ว”

เพ พยัญชนะตัวที่  16

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป
พระองค์จะไม่ทรงมองพวกเขาอีก
จะไม่มีการให้เกียรติพวกปุโรหิต
ไม่มีความพอใจในเหล่าผู้ใหญ่ทั้งหลาย