เพื่อคนทั้งโลก

6 เมษายน  2021

และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของพวกเรา
และไม่ใช่แค่บาปของพวกเราเท่านั้น
แต่บาปของคนทั้งโลกด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:2