เพื่อสัมพันธ์สนิท

25 มีนาคม 2021

สิ่งที่เราเห็น และได้ยินเราประกาศแก่ท่าน
เพื่อว่าท่านจะได้มีสัมพันธ์สนิทกับเรา
และเรามีสัมพันธ์สนิทกับพระบิดา
และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์
เราเขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อว่า
ความยินดีของเราจะสมบูรณ์พร้อม
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:3-4