เมื่อเดินในความสว่าง

30 มีนาคม 2021

แต่หากว่าเราเดินในความสว่าง
เหมือนที่พระองค์ทรงดำเนินในความสว่าง
เราก็มีสัมพันธ์สนิทต่อกันและกัน
และพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า
ก็ชำระเราให้สะอาดพ้นจากบาปทั้งสิ้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:7