เยเรมีย์ 1-4

เยเรมีห์ 1:17-19

แต่เจ้า เจ้าจงแต่งตัวเพื่อทำการ  ลุกขึ้น
และบอกพวกเขาทุกอย่างที่เราสั่งเจ้า

ภาพวาดโดย มาร์ค ชากัล
ภาพวาดโดย มาร์ค ชากัล

อย่าไปกลัวเกรงพวกเขา  มิฉะนั้น เราจะทำให้เจ้าอับอาย กลายเป็นกลัว กลายเป็นหงอต่อพวกเขา
และดูเถอะ ในวันนี้ เราทำให้เจ้าเป็นเมืองป้อมเสาเหล็ก กำแพงทองเหลืองเพื่อสู้กับทั้งแผ่นดิน
ต่อสู้กับกษัตริย์แห่งยูดาห์ ทั้งข้าราชการ  ปุโรหิต และประชาชนในแผ่นดินนั้น
พวกเขาจะต่อต้าน สู้เจ้า
แต่พวกเขาจะไม่ชนะเจ้า  เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า เพื่อที่จะช่วยกู้เจ้า”
พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ