เยเรมีย์ 17-3 น้ำแห่งชีวิต

เยเรมีย์ 17:12-18

มีบัลลังก์อันตระการสถาปนาอยู่บนที่สูงส่งมาตั้งแต่ปฐมกาล
เป็นที่ลี้ภัยของเรา

โอองค์พระผู้เป็นเจ้า ความหวังแห่งอิสราเอล
ทุกคนที่ละทิ้งพระองค์จะต้องอับอาย
คนที่หันจากพระองค์นั้นจะถูกเขียนไว้บนแผ่นดินโลก
เพราะว่า เขาได้ละทิ้งองค์พระผู้ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเสีย….

ภาพจาก  a Water Charity Campaign.
ภาพจาก a Water Charity Campaign.

ขอพระเจ้าทรงรักษาเรา โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อข้าทาสจะได้หายป่วย
ขอทรงช่วยข้า และข้าจะรอดพ้น
เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญ

ดูเถิด พวกเขาพูดกับข้าว่า
“ไหน… พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหน? ให้พระคำมาหาเราด้วยเถิด”

ข้ามิได้หลบเลี่ยงจากการเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์
แต่ข้าไม่ได้ต้องการวันวิบัติ
พระองค์ทรงทราบสิ่งที่ออกมาจากปากของข้า
เพราะมันอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์

ขออย่างทรงเป็นความน่ากลัวสำหรับข้าเลย
พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าในวันร้าย ๆ

ขอให้คนที่ข่มเหงข้านั้นต้องละอาย ให้พวกเขากลัว แต่อย่าให้ข้าต้องกลัว
ขอพระเจ้าให้วันร้ายมาถึงเขา ขอทรงทำลายเขา
ด้วยความหายนะสองเท่า