เยเรมีย์ 17-4 ไปคุยกันที่ประตูเมือง

เยเรมีย์ 17:19-23

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า

“จงไปยืนอยู่ที่ประตูเมือง  ประตูที่ราชาแห่งยูดาห์ เข้าออกเมือง
และไปยังประตูทุกแห่งของนครเยรูซาเล็ม

jeremiah 17 gate

และกล่าวว่า ‘ จงฟังคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ราชาแห่งยูดาห์ และชาวยูดาห์
ชาวนครเยรูซาเล็มทั้งสิ้นที่เดินเข้าออกประตูเหล่านี้
องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า

จงเอาใจใส่เพื่อรักษาชีวิตของเจ้า
อย่าแบกภาระในวันสะบาโต  หรือแบกของผ่านประตูเยรูซาเล็ม

อย่าแบกของออกจากบ้านในวันสะบาโต
และอย่าทำงานใด ๆ แต่รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์

ตามอย่างที่เราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า

แต่พวกเขากลับไปฟัง และไม่เอียงหูมาฟังเรา
กลับทำคอแข็งเพื่อว่า
พวกเขาจะไม่ต้องได้ยินและรับคำแนะนำของเรา…