เยเรมีย์ 19-1 เลือดผู้บริสุทธิ์

เยเรมีย์ 19:1-5
แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ไป ไซซื้อเหยือกดินจากช่างปั้น แล้วนำผู้ใหญ่จากประชาชาน
ผู้ใหญ่จากบรรดาปุโรหิตไปด้วย
ไปยังหุบเขาแห่งบุตรชายฮินโนมตรงทางเข้าประตูกองเศษหม้อ
และจงประกาศคำที่เราจะบอกแก่เจ้า…
jeremiahpreach
เจ้าจะกล่าวว่า
“จงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โอราชาแห่งยูดาห์ และเหล่าผู้ที่อาศัยในนครเยรูซาเล็ม
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี้ว่า
ดูเถิด เราจะนำวิบัติมาสู่สถานที่นี้
หูของทุกคนที่ได้ยินจะอื้อไปตาม ๆ กัน

เพราะประชาชนได้ละทิ้งเรา และทำให้สถานที่นี้เป็นมลทิน
ด้วยการถวายเครื่องบูชาแก่พระอื่น ๆ
ซึ่งตัวเขาเองบรรพบุรุษของเขา และเหล่าราชาแห่งยูดาห์ไม่เคยรู้จักมาก่อน
และพวกเขายังได้หลั่งเหลือดของผู้บริสุทธิ์ลงบนแผ่นดินนี้

ได้สร้างที่สูงแห่งเจ้าบาอัลเพื่อจะได้เผาลูกชายของพวกเขาเป็นเครื่องบูชาแก่บาอัล
ซึ่งเราไม่เคยสั่งให้ทำหรือยอมให้ทำ
เหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในความคิดของเราเลย