เยเรมีย์ 19-3 เหยือกที่ไม่มีวันซ่อมได้

เยเรมีย์ 19:10-14

แล้วเจ้าก็จะทุ่มเหยือกนั้น ต่อหน้าคนที่ไปกับเจ้า
และเจ้าจะกล่าวกับเขาว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้
..เราจะทำให้ประชาชนและเมืองนี้ แตกไปเหมือนกับที่คนหนึ่งที่ทุ่มภาชนะที่ตนเองปั้นลงไป
เพื่อว่าจะไม่มีวันที่จะซ่อมแซมได้อีก
จะมีการขนศพไปฝังไว้ในเทเฟท เพราะว่า ไม่มีที่อื่น ๆ ที่จะฝังได้

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท
ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท

เราจะทำกับสถานที่นี้อย่างที่บอกมา.. องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และทำกับผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วย
นครแห่งนี้จะเป็นเหมือนโทเฟท

บ้านในนครเยรูซาเล็มและวังแห่งราชายูดาห์
บ้านทุกหลังที่ยกหลังคาให้กับเหล่าดาวบนฟ้า และเครื่องดื่มบูชาที่เทให้กับพระอื่น ๆนั้น
จะต้องเป็นมลทินดังที่แห่งโทเฟท

แล้วเยเรมีย์ก็มาจากโทเฟท ที่ซึ่งพระองค์ทรงสั่งให้เขาไปกล่าวคำพยากรณ์ของพระองค์
และเขาได้ยืนในลานพระวิหารของพระเจ้า กล่าวกับคนทั้งปวงว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า
“เราจะให้เกิดหายนะในนครนี้ และเมืองต่าง ๆ
หายนะต่าง ๆ ที่เราได้ประกาศมาก่อนหน้า
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาคอแข็ง ไม่ยอมฟังคำของเรา