เยเรมีย์ 23-1 แกะ ก ร ะ จ า ย

เยเรมีย์ 23:1-8

“วิบัติแก่พวกผู้เลี้ยงแกะที่ได้ทำลายและทำให้แกะในทุ่งของเราให้กระจัดกระจายไป”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสกับผู้เลี้ยงแก่ซึ่งดูแลประชาชนในชาติของข้าว่า

“เจ้าได้ทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป เจ้าขับไล่มันออกไปเสีย
เจ้าไม่ได้ดูแลพวกมัน ดังนั้น ดูเถิด เราจะจัดการกับเจ้า
เพราะการกระทำอันชั่วร้ายของเจ้า ” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

ภาพวาดโดย Thomas Sidney Cooper  1888
ภาพวาดโดย Thomas Sidney Cooper 1888

 

“แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะที่หลงเหลือให้ออกมาจากประเทศต่าง ๆ
ที่เราขับไล่เขาไปอยู่นั้น และจะนำเขากลับมายังคอกเดิม พวกเขาจะมีลูกหลาน
เขาจะเกิดผลทวีคูณ
เราจะตั้งผู้เลี้ยงแก่ที่จะดูแลพวกเขา
พวกเขาจะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องหวาดหวั่นอีกต่อไป
และจะไม่มีคนไหนหายไป” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

“ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง  เมื่อเราจะแต่งตั้งกิ่งแห่งความชอบธรรมให้ดาวิด
และเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองด้วยปัญญาอันล้ำลึก
และทำสิ่งที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

ในสมัยของเขา ยูดาห์จะได้รับการช่วยให้รอด
และอิสราเอลจะได้มีชีวิตอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
ใคร ๆ จะเรียกเขาว่า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความธรรมของเรา”

“ดังนั้น ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง ” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

“เมื่อพวกเขาจะไม่พูดต่อไปว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด…
แต่จะพูดว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำลูกหลานอิสราเอลออกจากประเทศทางเหนือ
และจากทุกประเทศที่ทรงขับไล่ให้เขาไปอยู่นั้น 
ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด

เวลานั้น พวกเขาจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนเอง