เยเรมีย์ 23-3 ผู้ทำนายตามใจคิด

 

เยเรมีย์ 23:15-22

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสเรื่องผู้กล่าวคำของพระเจ้าว่า
“ดูเถิด เราจะเลี้ยงพวกเขาด้วยอาหารขม และให้เขาดื่มน้ำพิษ
เพราะว่า ความอธรรมได้ออกไปทั่วแผ่นดินก็เพราะเหล่าผู้กล่าวคำในนครเยรูซาเล็ม”

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัส
“อย่าไปฟังคำทำนายของผู้กล่าวคำเหล่านี้ พวกเขาทำให้เจ้าหวังลมๆ แล้งๆ
เพราะพวกเขากล่าวถึงนิมิตจากความคิดของตัวเอง
มิใช่นิมิตที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พวกเขากล่าวคำซ้ำ ๆ กับคนที่เหยียดหยามพระคำของพระเจ้าว่า..
..ทุกอย่างจะดี
และกล่าวคำให้กับคนที่ตามใจโง่เง่าของตนเอง
..จะไม่มีวิบัติมาถึงตัวเจ้า”

เพราะมีใครในพวกเขาที่ยืนอยู่ในที่ประชุมขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อจะดูและฟังพระดำรัสของพระองค์
เพื่อที่จะเอาใจใส่ต่อพระดำรัส และฟังอย่างจริงจัง?
เถิด พายุของพระเจ้า.. พระพิโรธกำลังพลุ่งออกไป เป็นลมหมุนรุนแรง
มันจะพัดโถมเหนือหัวของคนชั่วร้าย

payu
พระพิโรธของพระเจ้าจะไม่หันกลับมาจนกว่าพระองค์จะทรงจัดการ
และทำทุกอย่างสำเร็จตามพระทัยของพระองค์
ในวันสุดท้ายเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างกระจ่างแจ้ง

เราไม่ได้ส่งผู้กล่าวคำออกไป  แต่พวกเขาก็วิ่งไป
เราไม่ได้พูดกับเขา  แต่เขาก็ทำนาย
แต่หากพวกเขาได้ยืนอยู่ในที่ประชุมของเราจริงๆ
พวกเขาก็จะได้ประกาศคำของเราต่อประชากรของเรา
และคนเหล่านั้นก็จะหันกลับจากทางแห่งความชั่วร้าย
หันจากการกระทำชั่วของเขา