เยเรมีย์ 26-2 เอาโทษประหารไป

เยเรมีย์ 26:10-15

เมื่อเหล่าข้าราชการของยูดาห์ได้ข่าว..
พวกเขาก็เดินทางมาจากราชวังถึงพระวิหารของพระเจ้าและนั่งตรงที่ประตูใหม่ของพระวิหาร…
จากนั้นเหล่าปุโรหิตและผู้ทำนายก็กล่าวต่อข้าราชการและประชาชนว่า
“คนนี้ควรได้รับโทษประหาร เพราะเขาได้ทำนายต่อต้านเมืองนี้อย่างที่พวกท่านได้ยินด้วยหูของท่านเอง”

แล้วเยเรมีย์จึงกล่าวแก่ข้าราชการและประชาชนว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งข้ามากล่าวคำต่อต้านวงศ์วานนี้ รวมทั้งเมืองนี้ ท่านก็ได้ยินหมดแล้ว
ดังนั้น  ท่านก็ควรจะแก้ไขทางและการกระทำของพวกท่าน
และเชื่อฟังคำแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระทัยไม่ให้เกิดภัยพิบัติที่ข้าได้กล่าวแก่ท่าน..

jere-weep
แต่สำหรับข้าแล้ว
ข้าอยู่ในมือของพวกท่าน  ก็ให้ท่านทำสิ่งที่เห็นว่าดีและถูกต้องแล้วกัน
เพียงแต่ขอให้รู้ว่า  หากท่านประหารข้า
ก็เท่ากับท่านได้ให้เลือดของคนบริสุทธิ์ตกอยู่กับท่านและเมืองนี้
รวมถึงผู้อาศัยในเมืองนี้
เพราะความจริงก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งข้ามาเพื่อพูดกับท่านทุกอย่างที่พูดไปแล้ว