เยเรมีย์ 27-3 ประเด็นของใช้ในพระวิหาร

เยเรมีย์ 27:16-22

แล้วข้าก็กล่าวกับปุโรหิตและคนทั้งปวงว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ อย่าฟังคำของผู้กล่าวคำที่พยากรณ์ให้เจ้าว่า ..
ดูเถิด ภาชนะในพระวิหารของพระเจ้าจะถูกนำกลับมาจากบาบิโลนในไม่ช้านี้…
เพราะคำดังกล่าวเป็นคำมุสา
อย่าไปฟังพวกเขา  จงรับใช้ราชาแห่งบาบิโลนและมีชีวิตอยู่
เหตุใดเมืองนี้จึงจะต้องกลายเป็นเมืองร้างเล่า?

brazen-sea

หากพวกเขาเป็นผู้กล่าวคำและพระคำของพระเจ้าอยู่กับเข้า
ก็ให้พวกเขาอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่า
ขออย่าให้ภาชนะต่างๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพระวิหารของพระเจ้า
รวมทั้งในราชวัง ในเยรูซาเล็มจะไม่ต้องถูกกวาดไปบาบิโลน

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสถึงเสาหาร   ขันสาคร  ขาตั้งและเครื่องใช้อื่น ๆ
ที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้กวาดไป และยังเหลืออยู่ในเมืองนี้
ครั้งเมื่อพระองค์นำเยโคนิยาห์ โอรสของราชาเยโฮยาคิม ราชาแห่งยูดาห์
รวมทั้งชนชั้นสูงแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลน

สำหรับเรื่องของภาชนะที่ยังหลงเหลือในพระวิหารของพระเจ้า
ในราชวังและในเยรูซาเล็มนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า ..
มันจะถูกนำไปยังบาบิโลน และอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่เราเยี่ยมเยียนมัน
..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
แล้วเราจะนำมันกลับมา เก็บไว้ในที่นี้อีกครั้ง