เยเรมีย์ 28-2 แอกเหล็กแทนแอกไม้

เยเรมีย์ 28:10-17

แล้วฮานันยาห์ก็เอาแอกออกจากคอของเยเรมีย์  และหักมันเสีย
ฮานันยาห์ได้พูดต่อหน้าประชาชนทั้งปวงว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้…
เราจะหักแอกของราชาเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนภายในสองปี”
แต่เยเรมีย์ก็เดินออกไป…

Jer28yokebroken
ต่อมา ไม่นานหลังจากที่ฮานันยาห์ได้ทำลายแอกจากคอของเยเรมีห์ ผู้กล่าวคำ
ก็มีพระดำรัสมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงเขาว่า
“จงไปบอกฮานันยาห์ดังนี้ ..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เจ้าได้ทำลายแอกไม้ไป  แต่เจ้าได้สร้างแอกเหล็กขึ้นมาแทนที่
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า..
เราได้วางแอกเหล็กลงบนคอของประชาชาติทั้งหลาย
เพื่อให้พวกเขาได้รับใช้ราชาเนบูคัดเนสซาร์  กษัตริย์แห่งบาบิโลน
และพวกเขาจะรับใช้เป็นทาสเนบูคัดเนสซาร์
เพราะเราเองได้ให้เขาแม้กระทั่งสัตว์ในทุ่ง.. “

และเยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้า จึงกล่าวแก่ฮานันยาห์ว่า
“ฟังนะ  ฮานันยาห์  องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ส่งท่านมา
และท่านได้ทำให้ประชาชนเหล่านี้เชื่อคำมุสาของท่าน
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ..
ดูเถิด เราจะเอาเจ้าออกไปจากโลกนี้ ปีนี้เจ้าจะตาย
เพราะเจ้าได้กล่าวคำอันเป็นกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ในปีนั้น เดือนที่เจ็ด ฮานันยาห์ก็สิ้นชีวิต