เยเรมีย์ 29-5 กล้ามุสาในพระนามพระเจ้า!

เยเรมีย์ 29:24-32

ถึงเชไมยาห์ชาวเนเฮลาม…
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า
เจ้าได้ส่งจดหมายในนามของเจ้าไปยังคนที่อยู่ในนครเยรูซาเล็ม
และส่งไปยังเศฟันยาห์ บุตรมาเสยาห์ผู้เป็นปุโรหิต
รวมถึงเหล่าปุโรหิตทั้งหลาย กล่าวว่า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เป็นปุโรหิตแทนที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต
เพื่อว่าท่านจะดูแลพระวิหารของพระเจ้า
และจะได้จับกุมคนบ้าทุกคนที่กล่าวพระคำ เอาไปจำไว้ในขื่อและสวมปลอกคอเหล็ก
Ball_chain
บัดนี้ ทำไมเจ้าจึงไม่ต่อว่าเยเรมีย์ชาวอานาโธทผู้กล่าวพระคำแก่เจ้าเล่า?
เขาได้ส่งจดหมายมาถึงเราที่บาบิโลนว่า “เวลาที่เราจะอยู่เป็นเชลยนั้นยาวนาน
ดังนั้นจงสร้างบ้านเรือน อาศัยในนั้น ปลูกสวนและกินผลจากสวนนั้น”

เศฟันยาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้อ่านจดหมายให้เยเรมีย์ฟัง
แล้วจึงมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังเยเรมีย์ว่า
“จงส่งสารไปยังคนที่ถูกเนรเทศทุกคน กล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงเชไมยาห์ชาวเนเฮลาม
เพราะว่า เขไมยาห์ได้กล่าวคำแก่เจ้าทั้งที่เราไม่ได้ส่งเขาไป
เขาทำให้พวกเจ้าเชื่อในคำมุสาของเขา
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เราจะลงโทษเขไมยาห์ชาวเนเฮลาม และลูกหลานของเขา
จะไม่มีใครสักคนอยู่ท่ามกลางประชาชน
พวกเขาจะไม่เห็นสิ่งดีที่เราจะทำให้แก่ประชาชนของเรา
เพราะว่าเขาได้กล่าวคำที่กบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ