เยเรมีย์ 3-3 จงกลับใจ กลับมา

เยเรมีย์ 3:11-14

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“อิสราเอลที่ไร้ความสัตย์ ได้แสดงตัวให้เห็นว่า เธอยังชอบธรรมกว่ายูดาห์ผู้ทรยศ
จงไปซิ  ไปประกาศคำเหล่านี้ให้แผ่นดินทางเหนือรับทราบ กล่าวเลยว่า

“อิสราเอลผู้ไร้ความสัตย์เอ๋ย จงกลับมา” พระผู้เป็นเจ้าตรัส
“เราจะไม่มองเจ้าด้วยความโกรธ  เพราะว่า เรามีเมตตา “  พระผู้เป็นเจ้าตรัส

Jer3-3

“เราจะไม่โกรธตลอดไปเป็นนิตย์
ขอให้เจ้าได้ยอมรับผิดว่า เจ้าได้ดื้อดึงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเจ้าได้ไปประจบประแจงพระอื่น ๆ ใต้ต้นไม้เขียวสด
และเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส..

“จงกลับมา ลูกหลานที่ไร้ความเชื่อ “ พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก
“เพราะเราเป็นนายของเจ้า และเราจะนำเจ้าหนึ่งคนจากเมือง
และสองคนจากครอบครัว  และนำเจ้ามายังศิโยน”