เยเรมีย์ 30-4 สู่สภาพดี

เยเรมีย์ 30:18-24

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า
ดูเถอะ เราจะรื้อฟื้นกระโจมของยาโคบให้กลับสู่สภาพดี
และเราจะมีความสงสารเมตตาในเรื่องที่อยู่อาศัยของเขา
จะมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่บนกองซากปรักหักพัก

Ruins-Of-Capernaum
ป้อมเมืองก็จะอยู่บนที่มันเคยอยู่
จะมีเพลงโมทนาพระคุณพระเจ้าออกมาจากสถานที่เหล่านั้น
และจะมีเสียงของการเฉลิมฉลอง
เราจะจำนวนประชากรของพวกเขาอย่างทวีคูณ
และเขาจะไม่มีจำนวนน้อย .. เราจะทำให้เขาได้รับเกียรติและเขาจะไม่เป็นคนเล็กน้อย
ลูกหลานของเขาจะเป็นเหมือนสมัยก่อน
และเราจะยอมรับที่ชุมนุมของพวกเขา
เราจะลงโทษคนที่กดขี่พวกเขา
เจ้าชายที่ปกครองพวกเขาจะออกมาจากพวกเขา
ผู้ปกครองจะออกมาจากท่ามกลางพวกเขา
เราจะทำให้ท่านผู้นั้นมาใกล้
และท่านจะเข้ามาใกล้เรา
เพราะใครเล่า..จะกล้าเข้ามาใกล้เราด้วยตัวเอง?
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
และเจ้าจะได้เป็นประชากรของเรา เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า..
จงมองดูพายุขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความพิโรธได้จากไปแล้ว
เป็นพายุหมุนรุนแรง
มันจะไปหมุนกวาดหัวคนชั่วร้าย
พระพิโรธอันแรงกล้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่กลับมา
จนกว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งที่ทรงประสงค์สำเร็จทุกอย่าง
ในวันแห่งยุคสุดท้ายเจ้าจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้