เยเรมีย์ 33-4 ผู้จัดระเบียบเอกภพ

เยเรมีย์ 33.23-26
พระดำรัสของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ ว่า
“เจ้าสังเกตสิ่งที่คนเหล่านี้พูดไหมว่า
…องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิเสธเผ่าสองเผ่าที่พระองค์ทรงเลือก?
พวกเขากำลังดูหมิ่นคนของเรา
ไม่ให้มีฐานะเป็นประเทศในสายตาของพวกเขา

แอนโดรมีดา กาแลกซี่ที่สวยงาม
แอนโดรมีดา กาแลกซี่ที่สวยงาม

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ถ้าเราไม่ได้แต่งตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับวันและคืน
และจัดระบบของสวรรค์และโลกแล้ว
เราก็จะปฏิเสธ ไม่รับลูกหลานของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเรา
และจะไม่เลือกคนหนึ่งในเชื้อสายของดาวิด
เพื่อปกครองเหนือลูกหลานของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
เพราะเราจะรื้อฟื้นพวกเขาขึ้นใหม่ และจะเมตตาพวกเขา”